Algemene voorwaarden per 12-02-2021

www.moringaproducten.nl
Ter Apel, Nederland
E-mail : 24 uur per dag bereikbaar via info@moringaproducten.nl
Kvk. nummer : 32148944
Btw nummer : NL002124911B06

KNAB rekeningnummer: NL43 KNAB0724994203

BIC (SWIFT) : KNABNL2H

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Moringaproducten.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
b. Consument: wederpartij van Moringaproducten.nl die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
c. Afnemer: wederpartij van Moringaproducten.nl handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Moringaproducten.nl en consument/afnemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van www.Moringaproducten.nl (verder te noemen Moringaproducten.nl).

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod door de consument / afnemer en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van de bestelling via de internetsite van Moringaproducten.nl. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Moringaproducten.nl de bestelling in behandeling heeft genomen.
3.2 Er geldt geen minimum bestelbedrag voor consument / afnemer.
3.3 Na het in behandeling nemen van de geplaatste bestelling volgt een bevestiging via mail.
3.4 Op het moment dat de betaling ontvangen is en de verzending aangeboden wordt aan DHL postservice zal wederom een bevestiging via mail volgen.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn inclusief B.T.W., exclusief kosten van, vervoer, verzending en verzekering.
4.2 De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
4.3 De op de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.
4.4 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Moringaproducten.nl bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

Artikel 5 Betaling en incasso

5.1 Bij een bestelling dient u altijd vooruit te betalen door middel van de aangegeven betalingsmogelijkheden op de betaalpagina. De bestelling wordt alleen verzonden als er betaald is. De bestelling moet binnen 10 dagen betaald zijn. Als de bestelling niet binnen 10 dagen betaald is zal deze worden geannuleerd. Deze termijn kan in overleg verlengd worden.
5.2 Betaling kan geschieden op de volgende manieren:
a. Vooruitbetaling: consument / afnemer kan het totaalbedrag overmaken op

ASN Bank rekeningnummer: 707216311 (t.a.v. J.E. Polak)

 1. Contant: Consument / afnemer kan het verschuldigde bedrag contant voldoen bij afhaling van de producten.
  c. Consument / afnemer kan het verschuldigde bedrag middels Paypal voldoen.
  5.3 In geval van wanbetaling van de consument / afnemer draagt Moringaproducten.nl na het verstrijken van een redelijke termijn, haar vordering over aan haar incassobureau, en heeft daarmede het recht om de in redelijkheid gemaakte incassokosten te vermeerderen met de wettelijke rente.
  5.4 Indien consument / afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is deze van rechtswege in verzuim. Consument / afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat consument / afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
  5.5 Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte komen voor rekening van consument / afnemer.
  5.6 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van consument / afnemer.Artikel 6 Levering

  6.1 Levering door Moringaproducten.nl vindt plaats door afgifte aan de eerste vervoerder of bij afhaling door consument / afnemer.
  6.2 Alle leveringen van Moringaproducten.nl worden bezorgd door DHL postservice.
  6.3 Verzendingen geschieden voor rekening en risico van consument /afnemer. Moringaproducten.nl regelt de wijze van verzending.
  6.4 Verzending vindt in de regel plaats binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling. Indien één of meerdere artikelen niet op voorraad zijn, kan het gebeuren dat deze levertijd enkele dagen overschreden wordt.
  6.6 De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders is overeengekomen en na een levertijd van 10 dagen of meer zal er contact op worden genomen met de consument/afnemer. Indien de levertijd van 30 dagen niet kan worden gehanteerd door welke omstandigheden dan ook zal Moringaproducten.nl de consument / afnemer hiervan op de hoogte stellen. Het gedeelte van de order welke niet op tijd geleverd kan worden, zal dan in overleg gratis nagezonden of geannuleerd worden.
  6.8 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, kan Moringaproducten.nl (indien consument / afnemer dit wenst) een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar ander artikel leveren.
  6.9 Indien een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd kan de consument / afnemer dit binnen 14 dagen aan Moringaproducten.nl melden, en wordt de aflevering eventueel op de kosten van Moringaproducten.nl aangevuld of opnieuw verricht.
  6.10 De consument / afnemer is zelf verantwoordelijk voor het correct aanleveren van adresgegevens evenals het doorgeven van adreswijzigingen bij verhuizing. Voor foutieve leveringen die volgen uit het niet correct aanleveren van deze gegevens is Moringaproducten.nl op geen enkele wijze aansprakelijk.

  Artikel 7 retouren en wet kopen op afstand

  7.1 Volgens de wet kopen op afstand, heeft u als koper 7 dagen bedenktijden recht op ontbinding zonder opgaaf van reden. Indien u al betaald heeft, wordt het bedrag z.s.m. teruggestort op uw rekening en in ieder geval binnen 30 dagen.
  7.2 Bij retourzendingen zijn de verzendkosten voor de rekening van de consument / afnemer. Onvoldoende gefrankeerde zendingen of zendingen onder rembours worden niet door ons geaccepteerd of de hiermee gemoeide kosten zullen in rekening worden gebracht.
  7.3 Indien de retourzending plaatsheeft vanwege een fout die door Moringaproducten.nl is gemaakt zullen de verzendkosten wel voor rekening van Moringaproducten.nl zijn.
  7.4 Bij retourzendingen dient altijd van te voren contact opgenomen te worden met Moringaproducten.nl.
  7.3 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct in originele verpakking zijn geretourneerd, betaalt Moringaproducten.nl de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.

Artikel 8 klachten

Voor het aanmelden van een klacht geldt een andere procedure dan voor retourneren. Wij verzoeken u om uw klacht binnen enkele dagen per e-mail, aan ons kenbaar te maken.
Wij zullen, in overleg met u, het probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Indien u uw klacht per email aan ons kenbaar maakt, verzoeken wij u het ordernummer en telefoonnummer te vermelden zodat wij contact met u op kunnen nemen.

Artikel 9 geschillen

12.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
12.3 Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de Nederlandse rechter.

Artikel 10 copyright

Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zullen wij juridische stappen ondernemen. Alle rechten zijn voorbehouden aan Moringaproducten.nl